Grammar

Grammar

Add a question tag

 १.विधानार्थी वाक्याला Tag  जोडतात. २. वाक्य लिहावे, त्यानंतर comma द्यावा. ३. वाक्य Negative असल्यास tag होकारार्थी व Affirmative असल्यास tag

Read More